JAPAN

GEO Team

Noriyuki Mori
Japan Leader

Yoshihiro Kamoshita
Japan

Takashi Kitao
Japan

Hideyuki Matsuda
Japan

Yasushi Ui
Japan